Stadgar för föreningen för Värmlandslitteratur

 

Antagna vid årsmötet den 22 mars 1997

§ 1 Ändamål

Föreningen för Värmlandslitteratur (FVL), ideell förening, är en sammanslutning av personer och institutioner, intresserade av Värmlandslitteratur, och har till syfte att odla detta gemensamma intresse.

§ 2 Medlemskap

Envar person, eller institution, som erlägger medlemsavgift antages som medlem.

§ 3 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek för varje år fastställes av höstmötet. Årsavgiften erlägges på det sätt, som styrelsen bestämmer.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som trots påminnelse under ett år underlåtit att erlägga medlemsavgift anses ha utträtt ur FVL. Styrelsen kan utesluta medlem, som uppenbarligen motarbetar FVL:s ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att FVL: s anseende skadas. För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Beslutande organ

FVL:s beslutande organ är föreningsmöten, styrelse och arbetsutskott. Föreningsmöten är årsmöte, höstmöte och extra allmänt möte.

§ 7 Föreningsmöten

Vid Föreningsmöten har samtliga medlemmar närvaro- och yttranderätt. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma. Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen på sätt denna bestämmer minst 14 dagar i förväg.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast 15 juni. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmöte skall skriftligen väckas hos styrelsen senast den 15 februari. Förslag må även väckas av styrelsen.

§ 9 Ärenden vid årsmöte

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
 6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av bokslut
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om antal styrelseledamöter för mandatperioden
 11. Val av ordförande för FVL (2 år)
 12. Val av övriga styrelseledamöter (2 år)
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (1 år)
 14. Val av valberedning samt utseende av sammankallande (1 år)
 15. Förslag från enskild medlem eller styrelse att upptagas till
  beslut på årsmöte
 16. Övriga frågor

Fråga som icke förekommer på ärendelistan kan tas upp till behandling men ej till beslut.

§ 10 Höstmöte

Höstmöte äger rum senast 30 november. Höstmöte skall fastställa årsavgifter. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på höstmöte skall skriftligen väckas hos styrelsen senast den 30 september. Vid höstmöte skall de under punkterna 1-5 i §9 (Ärenden vid årsmöte) redovisade frågorna behandlas.

§ 11 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles när styrelsen eller revisorerna finner det påkallat eller minst 10 % av medlemmarna anhåller därom med angivande av skäl. Styrelsen skall efter sådan begäran anordna extra allmänt möte senast fem veckor därefter. Vid extra allmänt möte skall de under punkterna 1-5 i § 9 redovisade frågorna behandlas. Andra frågor än de som föranlett mötet får icke förekomma.

§ 12 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Karlstad. Styrelsen består av ordförande och minst 6 ledamöter. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla person oavsett om denne är medlem eller ej. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Vid årsmöte där hel styrelse väljes sker lottning avseende mandatperioderna mellan styrelsens ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordföranden i sakfrågor men med lotten vid val. Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen senast en vecka i förväg. Vid styrelsesammanträdena skall föras protokoll som skall föreligga justerade av ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot senast två veckor efter sammanträdet.

§ 13 Styrelsens åliggande

Styrelsen åligger bl.a. att:

 1. verka för FVL:s syfte och ansvara för den löpande verksamheten
 2. verkställa beslut, som fattas av allmänna möten
 3. handha och ansvara för föreningens medel samt utse firmatecknare
 4. tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta verksamhets-
  och förvaltningsberättelser ävensom senast tre veckor före årsmöte
  underställa berättelserna för revisorernas granskning
 5. bestämma dag och plats för allmänna möten
 6. förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 7. företräda föreningen inför myndigheter, organisationer och press
 8. övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 14 Valberedning

Valberedning består av tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljes av årsmöte för perioden t. o. m. nästa årsmöte.

§ 15 Revision

För granskning av FVL:s räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer jämte två revisorssuppleanter. Revisor och revisorssuppleanter utses av årsmöte.
Revisorerna skall senast en vecka före årsmöte till styrelsen överlämna sin
granskningsberättelse.

§ 16 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till dessa stadgar skall för att bli gällande beslutas av två på varandra med minst 14 dagars mellanrum följande föreningsmöten, varav det ena är årsmöte. För beslut fordras minst två tredjedelars majoritet av avgivna röster.

§ 17 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är årsmöte eller höstmöte. För ett sådant beslut fordras minst 3/4 majoritet av angivna röster.

Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångarna tillfalla institution e.d. som främjar Värmlandslitteratur.

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära
författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Länkar

Läst om

Om föreningen

Hänt tidigare

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Föreningen Värmlandslitteratur
Bibliotekshuset
651 84 KARLSTAD

Telefon: 054-21 38 47

E-post:
varmlandslitteratur@telia.com