En bok om Värmland

Verksamhetsberättelse för Föreningen Värmlandslitteratur för 2010

Årsmötet

Årsmötet, det trettiofemte i föreningens historia, ägde rum den 20 mars i Sverige Amerika Centret i Residenset i Karlstad.  23 medlemmar hade mött upp samt några andra vänner av föreningen. Det var en strålande vacker vårdag. Den inleddes med att ordföranden föreslog en tyst minut för under året avlidna medlemmar, bland dem författaren Elise Lindow Agnarsson, född 1915, som avled den 6 mars 2009. Förhandlingarna leddes av föreningens vice ordförande Matts Nilsson. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna behandlades och bokslutet godkändes i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Årsmötet kunde konstatera att föreningens ekonomi var god och fastställde medlemsavgiften för 2010 till 150 kr, d.v.s. oförändrat belopp.

Anders Mattsson, föreningens skattmästare, hade efter tretton år i styrelsen undanbett sig omval. I hans ställe valdes Eva Fredriksson in i styrelsen för en tid av två år. Omvalda som ledamöter av styrelsen för samma tid blev Erik Dahlberg och Matts Nilsson i enlighet med förslaget från valberedningen, som bestått av Berndt Andersson, sammankallande, Jan R. Ohlson och Barbro Järliden. Istället för Berndt Andersson, som bett om att bli befriad från sitt uppdrag, valdes Lars-Martin Jansson. Också ordföranden, Bengt Åkerblom, omvaldes men för en tid av ett år. Mötet beslöt också om omval av revisorerna Hans Olsson och Lars Lingsell för en tid av ett år och av ersättarna Elisabet Blomqvist och Astrid Thyberg för samma tid.

Sedan 1980 utdelar föreningen vid årsmötet diplom till männen eller kvinnorna bakom det gångna årets vackraste värmlandsböcker. Till vackraste värmlandsboken 2010 hade juryn,  som bestått av Marie Söhrman, sammankallande, Barbro Järliden och Lena Sewall, utsett

boken Selma, Anna och Elise. Brevväxling mellan Selma Lagerlöf, Anna Oom och Elise Malmros åren 1886–1937, del 1 (Litorina), medan Lars Lerins En liten konstnär (Natur&Kultur) och Järnets rike av Ingela och Bengt af Geijerstam erhöll hedersomnämnande. Förstapristagaren erhöll förutom ett diplom, som mottogs av bokens redaktör, Lena Carlsson, 3 000 kr, medan till de hedersomnämnda hade anslagits 1 000 kr var.

Årsmötesförhandlingarna avslutades med att ordföranden överlämnade blomsterkvastar, tulpaner förstås, till Erik Dahlberg och Birgitta Viking för att de haft hand om medlemsregistret och servat föreningens datorer, till Lena Sewall i egenskap av redaktör för den förnämliga hemsidan, till Monica Gustafsson för att hon hållit ordning i räkenskaperna samt till Barbro Järliden för hennes uppläsning av kända och okända Fröding-dikter.

I pausen härefter kunde vi inta bröd och kaffe – d.v.s. kaffe fick vi inte utan lättöl eller kolsyrat vatten på grund av att stadens vattensystem var ur funktion sedan tidig morgon.

Dagen avslutades med att Erik Gustavson, Sverige Amerika Centrets chef, berättade lite om verksamheten och visade bilder från den stora emigrationen. Allra sist kunde åresmötesdeltagarna fritt vandra omkring i de fantastiskt fina lokalerna och bl.a. bese en förnämlig utställning, Värmlandsgåvan. .

Styrelsen m.m.

Styrelsen har haft samma sammansättning som 2009 frånsett att Anders Mattsson byttes ut mot Eva Fredriksson. Den har således bestått av: Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Birgitta Rosén, Rolf Zandén, Lars Österdahl, Lena Sewall, Erik Dahlberg, Matts Nilsson och Eva Fredriksson samt ordföranden Bengt Åkerblom.Vid konstituerande styrelsemötet valdes Matts Nilsson till vice ordförande. Till sekreterare omvaldes Erik Dahlberg, som också är registerhållare, och till kassör omvaldes Monica Gustafsson, som dock inte ingår i styrelsen.

Som kassaförvaltare efter Anders Mattsson utsågs Lars Österdahl. Barbro Järliden och Anna Wennerlund-Cruickshank välkomnades att som tidigare år delta i styrelsens sammanträden som adjungerade. Styrelsen har sammanträtt sju gånger under det gångna året.

Hedersledamöter av föreningen är förra ordföranden Monica Olsson, poeten och frödingkännaren Bernt Stenberg, litteraturvetaren och fil. doktorn h.c. Knut Warmland, konstkännaren Barbro Järliden, författaren, trubaduren och kulturpersonligheten Juel Stubberud, mångårige stöttepelaren och släktforskaren Pelle Norelius samt bibliofilen och förre vice ordföranden Arne Vannevik.

Programverksamheten

.

Den 20 februari var Föreningen en av deltagarna i den s.k. Karlstaddagen på Värmlands Museum och ställde upp med ett bokbord. Bokförsäljningen uppgick till 920 kr och av Lars Lerin-kort sålde vi för 150 kr. Kyla i kombination med snöyra bidrog till att ytterst få lockades komma till museet denna dag, som annars bjöd på flera intressanta föredrag. 

Världsbokdagen äger alltid rum den 23 april och sedan flera år tillbaka är det Värmländska Författarsällskapet med ordföranden Anita Andersson i spetsen som svarar för firandet av dagen på Karlstads stadsbibliotek (men detta år också på Mitt i City). Avslutande programpunkt var utdelandet av Föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium. Alltsedan början av 1980-talet har föreningen delat ut ett författarstipendium, som i första hand ska gå till yngre, ännu inte etablerade författare. Detta stipendium har förvandlats till ett renodlat debutantstipendium och den andra författaren att erhålla detta var Kristina Sundström, Karlstad. Stipendiet var på hela 10 000 kr och hon fick det för sitt debutverk, romanen Dig ska jag älska. Juryn, som bestått av Lillan Augustsson, Anna Wennerlund-Cruickshank, Olof Andersson och Bengt Åkerblom, sammankallande, skriver i sin motivering bl.a. att ”hennes debutverk är en spännande kärlekshistoria med utmärkt miljö- och personskildring och ett överraskande slut. Boken är ett imponerande habilt, för att inte säga proffsigt, romanbygge. En stark, mycket lovande debut.”  

Alltsedan Göran Tunström gick bort år 2000 har föreningen varje år uppmärksammat hans författarskap med ett arrangemang på hans födelsedag den 14 maj eller någon dag däromkring. 2010 ägde Göran Tunström-dagen för andra gången rum där den hör hemma, nämligen i Sunne, ”köpingen”, som han besjungit i så många böcker. Precis kl. 18.00 den

14 maj, en högst gråmulen dag, inleddes bemärkelsedagen med kransnedläggning vid Görans grav intill Sunne kyrka. Efter sång av Sunne Manskör drog vi oss till Sunnes nya, vackra bibliotek, där ett 80-tal personer samlats för att höra Stig Torstensson läsa texter av Göran Tunström, framför allt ur hans Krönikor ur Dagens arbete, som är ogement roliga. Göran Tunström-dagen avslutades med att Sunne kommuns pris till Göran Tunströms minne tilldelades Daniel Skogman, 25 år, som fick det för sitt arbete inom teatern bl.a., och han  visade sig också vara en mycket god talare

Årets kulturutflykt i samarbete med Föreningen Värmländsk Kultur ägde rum den 29 maj och gick till Munkfors, där vi besökte bruksmuseet, Fridolf Rhudin-museet och Lars Lerin-museet, för att sedan bege oss till Uddeholms herrgård och där gå husesyn och avsluta resan med kaffe på Erlandergården i Ransäter. En mycket lyckad utflykt men med för få deltagare, knappt trettio personer.

 Den sedvanliga Litteraturaftonen, ett samarrangemang mellan Värmlandslitteratur, Värmländska författarsällskapet, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris och Östra Ämterviks församling, ägde rum den 10 augusti och lockade fullt hus, nästan 70 vilket nog närmar sig max för vad Östra Ämterviks församlingshem klarar av utan att förhållandena blir besvärliga. Konferencier var i vanlig ordning Anita Andersson och övriga medverkande Berndt Andersson, Ragnar Magnusson, Jan R. Ohlson, Per Elam och Björn Sandborgh. Publiken uppskattade hörbart blandningen av prosa och poesi (Gustaf Fröding), historier och visor!

 

Sedan många år tillbaka sköter Föreningen Värmlandslitteratur, ursprungligen på uppdrag av Länsbiblioteket, försäljningen av nya värmlandsböcker i den berömda Värmlandsmontern på Bok & Bibliotek, alltså bokmässan i Göteborg, som ägde rum 23-26 september. Försäljningen uppgick till drygt 70 000, vilket är skapligt bra. Om nu den här goda försäljningen kan ha täckt föreningens kostnader för monterhyra, rum och mat för försäljarna, reseersättning för de sistnämnda samt – inte minst –  för inköp av böcker varav endast en liten del härrörde från föreningens boklager, är tvivelaktigt och inte så enkelt att räkna ut, men var ska sleven vara om inte i grytan som det heter? (Sleven är i det här fallet Föreningen och grytan bokmässan!) Bokbordet bemannades av Anna Wennerlund Cruickshank, Ingrid Nordwall, Birgitta Rosén och Svetlana Lundh samt ordföranden själv.

I år drevs Värmlandsmontern för andra gången inte av länsbiblioteket utan av Värmländska Författarsällskapet, som åtagit sig att svara för att montern skulle leva upp till sitt rykte som mässans bästa. Och det gjorde den med glans! Med hjälp av ett numer gammalt knep – att locka nya medlemmar med en mycket låg introduktionsårsavgift, i år på 40 kr – lyckades föreningen få 14 nya medlemmar under bokmässan.

Ett mycket utförligt reportage om handel och vandel under Bok & Bibliotek 2010 kan läsas i Wermlandiana 2010, nr 3. Här ska blott ytterligare nämnas att under mässan tillkännagavs vilka som vunnit Region Värmlands litteraturstipendium på 50 000 kr. Det delades broderligt eller, kanske snarare, systerligt mellan Malin Biller och Mia Skäringer. (Föreningen erhåller från Region Värmland just 50 000 kr för att välja ut en eller flera mottagare till detta förnämliga stipendium.Till sin hjälp i detta svåra val har föreningen representanter för Region Värmland, Karlstads stadsbibliotek och Värmländska Författarskapet). Samtidigt kungjordes att till Årets värmlandsförfattare 2010 hade Länsbiblioteket tillsammans med Värmlands Museum och Föreningen Värmlandslitteratur utsett Torleif Styffe.

Den 16 oktober arrangerades en stor kulturdag i Bibliotekshuset i Karlstad med 73 medverkande föreningar, däribland Föreningen Värmlandslitteratur, som sålde böcker för bortemot 3 000 kr och ordföranden kåserade för ett blygsamt antal personer om sina erfarenheter av bokmässan i Göteborg, Bok & Bibliotek. .

Den 26 oktober var föreningen huvudansvarig för Karlstads stadsbiblioteks bibliotekskväll och hade av den anledningen inbjudit serietecknaren  David Liljemark, som i egenskap av världens främsta expert på helbrägdagöraren F.A. Boltzius berättade om denne och om sitt seriealbum, varav de flesta sidorna består av noter! Det sextiotalet personer som kommit för att lyssna på Liljemark verkade uppskatta föredraget, inte minst föredragshållarens suveräna förmåga att härma helbrägdagörarens gravamål!

Den 25 oktober deltog ordföranden i Kulturparlamentet, ett arrangemang av Region Värmland för kulturarbetare av varje slag. Konferensen blev något av ett startskott för Region Värmlands arbete med att ta fram en kulturplan. Västra Götaland inför redan från och med i år, 2011, den nya kultursamverkansmodellen – koffertmodellen! Vi fick också ta del av Totalteaterns repetition av Sartres pjäs, Inför lyckta dörrar, vilket var en högst fascinerande upplevelse. Imponerade  blev vi också av Vara kommuns satsningar på bl.a. ett konserthus med arrangemang  minst varannan dag, studieutflykter till Indien och andra främmande länder för skolor och kommunal personal m.m.

 

Den 31 oktober svarade föreningen för Domkyrkoförsamlingens kyrkkaffe och serverade 46 kyrkobesökare smörgås och läckra tårtor, de sistnämnda bakade av mästerbagaren Viola Karlsson, medlem sedan länge tillbaka. Ordföranden fick tillfälle informera gästerna om föreningens existens.

Den värmländska bokmässan tilldrog sig så sent som den 26–27 november. Föreningen fanns förstås på plats och sålde både nya och gamla värmlandsböcker. Försäljningen uppgick till cirka 15 000 kr, vilket får anses som ett gott resultat. Mest sålda boken, drygt tjugotalet ex., var Sundsta, vårt Sundsta, en purfärsk hyllning till Sundstagymnasiet, 50 år gammalt! Nya medlemmar värvade vi också, hela 14 stycken.

I samband med mässan utdelades fler stipendier och belöningar än någonsin För andra året i rad  utdelades Region Värmlands litteraturstipendium på sammanlagt 50 000 kr. De två mottagarna hette alltså Malin Biller och Mia Skäringer, men endast den förstnämnda kunde vara på plats för att ta emot diplom, blommor och en postväxel. Den sistnämnda erhöll stipendiet för boken, bästsäljaren Dyngkåt och hur helig som helst. I boken berättar hon ”uppriktigt, öppenhjärtigt och med humor om livets förtretligheter och grymheter”, som det bl.a. heter i  motiveringen. Om den förstnämnda sägs det i motiveringen att hon får stipendiet för serieromanen Om någon ropar i skogen, en bok om vilken hon själv sagt att den är ”mörk, mustig och självutlämnande och härligt hemsk på sina ställen. Det var en bok (om hennes uppväxtår på Hammarö), jag bara inte kunde låta bli att sätta på papper, för jag tror att den är viktig. En bok som känns och tröstar”. Och det tyckte också juryn, som bestått av representanter för Föreningen Värmlandslitteratur, Värmländska Författarsällskapet, Länsbiblioteket och Karlstads stadsbibliotek, var en alldeles utmärkt karaktäristik av boken!

Värmlandslitteraturs eget stipendium ur Bengt Axelssons kulturfond gick till Robert Åslund och Anna Linder, båda hemmahörande i Karlstad. Robert är musiker och mannen bakom ett projekt, som han kallar Wermlandica, som går ut på att tonsätta värmländsk lyrik, inte bara av nutida diktare utan också av klassiker. Dagarna före bokmässan släppte han eller, rättare sagt, gruppen Wermlandica, en skiva med tonsättningar av bl.a. Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Anna deltog i Värmlandslitteraturs och Värmländska Författarsällskapets novelltävling 2008 och av de över 100 tävlandena var hon en av fjorton, som fick sin novell, Dit du går, publicerad i antologin, som utgjorde slutresultatet av tävlingen. Hennes berättarstil är suggestivt visionär, gåtfull, drömsk. F.n. är hon i färd med ett romanprojekt, som tar avstamp i Trangärdstorp, där den berömda damastvävaren Carl Gustaf Widlund levde och verkade.

Slutligen var föreningen med och hyllade Årets värmlandsförfattare, nämligen Torleif Styffe, enligt en jury bestående av representanter för Värmlands Museum, Länsbiblioteket och Föreningen Värmlandslitteratur. Torleif har skrivit ett trettiotal böcker, mest facklitteratur men också några snart klassiskt vordna diktsamlingar som Lat poet och Lättpoesi. Han är också mannen bakom utgivningen av Bergqvists och Jacobssons ordbok över Dalbymålet, och bakom tillkomsten av en mycket omfattande nordvärmländsk databas, som tjänar som förebild för Värmländska akademiens encyklopedi om Värmland. Under 2010 har han utkommit med CD-skivan Kåserier och dikter på Dalbymål, inläst av honom själv – naturligtvis!

2010 års värmländska bokmässa, återigen arrangerad av Värmländska Författarsällskapet med Anita Andersson i spetsen var en rekordmässa med cirka 100 utställare och 90 bokbord. Ungefär 80-talet författare framträdde, vilket var som vanligt, för fler författare finns det inte plats för så länge mässan inte förlängs en dag eller så. Antalet besökare uppgick till drygt 3 000, vilket var några hundra färre än vanligt, kanske beroende på kyligt vinterväder, andra evenemang eller att den distraherande julhandeln redan satt igång.

Utgivning

Föreningen har under året inte givit ut någon bok men vårt medlemsblad, Wermlandiana, har  förstås i vanlig ordning utkommit med fyra nummer, som innehållit – inte minst – presentationer av nyutkommen värmlandslitteratur, men också artiklar av mer vetenskapligt slag av främst Pelle Räf och Knut Warmland.  För den utmärkta layouten har såsom tidigare Jörgen Renck svarat. En annan, kanske mer läst ”publikation” är föreningens hemsida www.varmlandslitteratur.se, som tack vare redaktören, Lena Sewall, varit både aktuell och estetiskt tilltalande, rikt illustrerad som den varit.

Viktiga beslut och händelser

Också under 2010 beviljade föreningen bidrag till tryckning av värmlandslitteratur. Sammanlagt delade föreningen ut 15 000 kr, varav 5 000 tilldelades Dag Nordmark för boken De glömda texterna (av Gustaf Fröding i KT) och samma belopp till Sven Rosendahl-sällskapet, företrätt av Karl-Axel Hjerdt för en kommande bok med texter av Sven Rosendahl, illustrerad av Gunnar Brusewitz, och till Karlanda Byalag, Birgitta Ivansson, för tryckning av en sockenbok om Karlanda. 

Föreningens kassaförvaltare under många år, Anders Mattsson, hade undanbett sig omval. Eftersom han inte kunde närvara vid årsmötet, beslöt styrelsen att inbjuda honom till lunch på Värmlands Museum som inledning till styrelsesammanträdet den 19 maj. Vid detta tillfälle avtackades Anders och erhöll en bok ur ordförandens hand som tack för lång och ovärderlig tjänst.

Under året har Erik Dahlberg, Birgitta Viking och Lena Sewall hjälpts åt att uppdatera lagerlistan och få den utlagd på vår hemsida, ett arbete som blev klart dagarna före nyåret. Det finns av den anledningen goda utsikter för en ökad bokförsäljning mellan mässorna och – framför allt – färre förfrågningar, eller inga, om redan utsålda titlar.

Sammanfattning och utvärdering

Föreningens kontor har även under det gångna året kunnat hållas bemannat under kontorstid utom under sommarmånaderna. Föreningens hyreskostnader i Bibliotekshuset uppgick till 46 000 kr, en höjning med 1 000 kr, i vilket ingår kontor och lagerutrymme för föreningens böcker, bl.a. Rohloffska samlingen. Kostnaderna täcks väl av Region Värmlands anslag till föreningen på 120 000 kr minus 50 000 kr, som är reserverat för författarstipendiet.

Synnerligen glädjande är att medlemsantalet vuxit ordentlig och i slutet av året uppgick till över 630 personer och registerhållarna Erik Dahlberg och Birgitta Wiking har fått lägga ner mycket arbete på att hålla medlemsregistret aktuellt! Mycket glädjande är att av de nya medlemmar, som värvats på bokmässorna, överraskande många förnyat sitt medlemskap – kanske har de funnit vårt medlemsblad värt hela 150 kr om året?

Summa summarum var 2010 ett framgångsrikt år för föreningen med deltagande i fler arrangemang än någonsin och föreningens egna program slog väl ut och vi hade en skaplig  bokförsäljning på båda de stora mässorna. Dessutom ökade medlemsantalet för tredje eller fjärde året i rad!

Karlstad den 25 januari 2011

Styrelsen

 

Bengt Åkerblom, Anita Andersson, Anita Meyer-Lie, Matts Nilsson, Lena Sewall, Rolf Zandén, Birgitta Rosén, Eva Fredriksson, Erik Dahlberg, Lars Österdahl

Föreningen Värmlandslitteratur

Sju linjer

Startsidan

Kalendarium

Månadens dikt

Bokrecensioner

Värmlandslitterära författarporträtt

Värmlandslitterära författarsällskap

Utmärkelser/Stipendier

Årets Värmlandsförfattare

Läs vidare

Om föreningen

Arkiv

Värmlandsbokhandeln

Förlagsverksamhet

Bli medlem

Sju linjer